دل حرم خدا است . نمی دانم چرا بعضی ها دلشان را به غیر خدا می دهند ! چرا ؟! آیا خدا به شما بدی کرده است؟! دل دادن به شیطان ، دل دادن به خرابه ها است که چیز زیبایی ندارند ولی دل دادن به خدا دل دادن به یک قصر بزرگ، زیبا و طلا است .

نمی دانم چرا شیطان اینقدر یار دارد ولی خدا ندارد! خدایی که همه ی موجودات را آفرید و به آن ها جان داد ولی بدانید که چگونه موجودات خیانت کردند .

حال خودتان قضاوت کنید خرابه یا قصر؟!!!!!