این سید ما است که به همه راه درست را نشان داد و گفت که چگونه از حق خود دفاع کنند.

قدر این سید را بدانید و بدانید ای جوانان، همه ی ما به این سید عزیز ، مدیون هستیم.