نتیجه تصویری برای حسن عباسی

دکتر عباسی به دلیل انتقاد از آقای حسن روحانی به هفت ماه حبس محکوم شد ؛ دلایل روشن آقای عباسی نشان می دهد که دولت آقای روحانی ، جمهوری اسلامی را دارد به حکومت لیبرالی و غرب زده متصل می کند . بنابر سخنرانی های آقای عباسی ، حکومت لیبرالی و غرب زده برای جمهوری اسلامی بسیار زیان آور و باعث نابودی ارزش های انقلاب به خصوص اسلام می شود ؛ طوری که حتی امام خمینی (ره) با این اندیشه ها و حکومت های بشری همانند لیبرال به خصوص لیبرال غرب مخالف سرسخت بود و امام راحل معتقد بود که این حکومت ها جز به ضرر اسلام و مسلمانان نیست .

اما دولتی که مبنای پیشرفت و توسعه اش را آمریکا و متحدانش میداند ، باید بداند که به بد پایه ای متکی شده ؛ دولت آقای روحانی به دیوار آمریکا تکیه داده است و در این خیال ها است که آمریکا بتواند دولت ایشان را پابرجا و همچنین ایران را توسعه بدهد ؛ این موضوع باعث شده که جوانان ایرانی از چشم بیفتند و دیگر در ایران خودکفایی وجود نداشته باشد . چه بسا این جوانان هستند که آینده ساز ایران هستند .

به هر حال دیوار آمریکا فروریختنی است.