Image result for ‫گرگ مهربان‬‎

انسانی را دیدم ، همانند من حرف میزد و راه می رفت ، افکارش همانند من ولی افکار دیگر داشت ( ورژن دیگری داشت).

سخنرانی هایش در همه جا جنجالی شده بود همه بهش انسان خوب می گفتند . به خاطر خدمت هایش به او انسان مهربان می گفتند . هرکسی که ضد او حرف میزد ، طرفدارانش ، ضد او را به زیر آب میبردند .

اما یک موقع فهمیدم که انسان نیست ، گرگ مغز خوار است!

کسی که خدمت می کند ولی از خدا دورت می کند !

ظاهرش انسانی است ولی باطنش گرگ است !

گوشت مرا دوست ندارد ، بلکه افکار مرا دوست دارد!

فهمیدم نقشه اش چی بود! تصرف بدون جنگ و سروصدا !

همه جارا گرفته بود و کسی نمی توانست چیزی بگوید ! به راحتی ! حال او انسان مهربان نیست بلکه گرگ بد ذات است ، که ظاهرش شیفته ولی باطنش کثیف!

حال من اینها را شناختم ! حالا شما بشناسید:

Image result for ‫آمریکا‬‎

آمریکا گرگ گرسنه

Image result for ‫ترامپ‬‎

ترامپ گرگ بدون ظاهر

Image result for ‫اوباما‬‎

اوباما گرگ مظلوم نما

Image result for ‫اسرائیل‬‎

اسرائیل گرگ درنده

Image result for ‫داعش‬‎

گرگ انسان نمای وحشی

Image result for ‫بی بی سی فارسی‬‎

بی بی سی گرگ انسان نمای مغزخوار

Image result for voa

واشنگتن گرگ کثیف

Image result for ‫انگلیس‬‎

انگلیس گرگ پیر

Image result for ‫روسیه پرچم‬‎

روسیه گرگ خسته

Image result for ‫میرحسین موسوی‬‎

میرحسین گرگ دوست

Image result for ‫مهدی کروبی‬‎

کروبی گرگ ظاهر نمای مهربان

Image result for ‫رضا شاه‬‎

رضا شاه گرگ دورو

Image result for ‫مجاهدین خلق‬‎

مجاهدین خلق گرگ منافق  و وحشی

Image result for ‫صدام‬‎

صدام گرگ پول دوست

Image result for ‫عربستان‬‎

عربستان گرگ گرسنه

Image result for ‫پادشاه عربستان‬‎

عبدالعزیز گرگ نه فهم و ترسو

Image result for ‫هیلاریکلینتون‬‎

کلینتون گرگ زیبا ولی درنده

Image result for ‫محمد رضا شاه‬‎

محمدرضا شاه گرگ بی بندوبار و گول خور

Image result for ‫زنجانی‬‎

گرگ دزد

 و  بقیه را خودتان حدس بزنید ... .