امروز چیزی به نام جهان وجود ندارد ، بلکه دهکده جهانی وجود دارد . بحث فیلترینگ و تلگرام ، در مملکت اساسی شده و انگار که آشی یا حلوایی بدهند ، مردم هجوم آوردند . بعضی ها میخواهند لجبازی کنند یا میرن سروش یا تلگرام ! بعضی ها هم اصلا بی طرف هستند و خاب داخل باغ نیستند . فیلترینگ تلگرام هم بد و هم خوب بود !!! بدی آن ، از آن جا است که دیگر در فضایی نمی چرخیم که بفهمیم جنگ نرمی هست یا نیست ! خوبی آن نیز از آن جا است که درآمد موزیانه ، به حساب آنها نمیرود و از همه مهم تر یک عده خارجی اطلاعات ما رو به یدک نمی کشن . !

# البته کل مشکلات حل شده فقط مونده این یکی !!!!!!!!!