شبکه من و تو یک برنامه ای در خصوص گروه هکر آهک گذاشت(در مورخ 1397/6/1 واعلام کردند که بسیاری از سایت های سپاه را هک کردند. جالب است که سپاه یک ارگان نظامی و مهم است و به هر حال اسناد آن در دست دشمن ، یک موفقیت است برای ضد انقلابی ها ! اما آن شیطانی که پشت آن ماسک قایم شده ، اعلام می کند که هک سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بزرگ ترین موفقیت ما است ؛ قبل از هک این سایت نیز ، سایت های وابسته به سپاه را نیز هک کرده بودیم . در اینجا باید فکر کنیم که وزارت ارشاد یک سازمان مهم یا سپاه یک سازمان مهم تر؟؟!!

احمقانی مانند این ها ، چه فرضیه ای دارند که نامه های محرمانه و حیاتی حکومت ، در سایت های اینترنتی قرار بگیرد .! بهتر است شبکه من و تو ، بار و بندیل فتنۀ خود را جمع کند چون لشکر سایبری به زودی تمامی اسناد های شبکه های شما (من و تو ) و امثال اینها را افشا خواهد کرد.به همین دلیل می گوییم نابودی فتنه و آغاز نابودی دشمنان !!!

برای نابودی عجله ای نداریم !!!!