تقریبا شش سال از ریاست جمهوری آقای روحانی می گذرد ! اما نه تنها مشکلات حل نشده اند بلکه اضافه شده اند . فشار آوردن به قشر مردم چه از نظر اقتصادی و اجتماعی ، مایۀ نابودی انقلاب اسلامی است. به تعبیر حضرت علی (ع) ، بعضی ها برای این که یک مشکلاتی را میخواهند از مردم حل کنند ، خیلی بیهوده حرف میزنند و در انتها به آن عمل نمی کنند . آقای روحانی چه خوابی را برای مردم و انقلاب دیده اید؟

بهانه سازی های آقای روحانی ، واقعا قدرت و نفوذ زیادی را به دشمن داده ؛ آقای روحانی اگر قرار باشد ملت ایران سخت زندگی کنند ، همان ابتدا ، انقلاب نمی کردند ؛ وظیفه شما مرفه کردن وضع اقتصادی ملت ایران است. نه تنها وظیف شما بلکه وظیفۀ همۀ قشر جامعه است .

امروز اگر اعتراضات و اغتشاشات و همچنین توطئه ها در ایران زیاد شده ، به دلیل بی لیاقتی و عدم اراده و عمل دولت در زمینۀ اقتصادی است .