دیشب دزد اومده بود خونمون
بلند شدم گفتم دنبال چی میگردی؟ 😬
گفت : پول 😲

پاشدم دوتایی گشتیم 😐😂😂