حروف الفبای زبان عربی

برای خواندن کلمات قرآن باید ابتدا با حروف عربی آشنا شویم . در این درس به این نکته میپردازیم:

حروف الفبای عربی

ا      خوانده میشود : الـــــــف   

ء      خوانده میشود : هـــمـزه   

ب    خوانده میشود : بـــــــــاء

ت    خوانده میشود : تـــــــــاء

ث    خوانده میشود : ثـــــــــاء

ج     خوانده میشود : جــیــــم

ح     خوانده میشود : حـــــــاء

خ     خوانده میشود : خـــــــاء

د      خوانده میشود : دال

ذ      خوانده میشود : ذال   

ر      خوانده میشود : راء

ز      خوانده میشود : زاء

س   خوانده میشود : ســــین

ش   خوانده میشود : شــــین

ص   خوانده میشود : صــــــاد

ض   خوانده میشود : ضــــــاد

ط     خوانده میشود : طــــــاء

ظ     خوانده میشود : ظــــــاء

ع     خوانده میشود : عـــیـــن

غ     خوانده میشود : غــــیــن

ف    خوانده میشود : فــــــــاء

ق    خوانده میشود : قــــــاف

ک    خوانده میشود : کــــــاف

ل     خوانده میشود : لـــــــام

م     خوانده میشود : مـــیـــم

ن     خوانده میشود : نــــــون

و      خوانده میشود : واو

ه      خوانده میشود : هــــــاء

ی     خوانده میشود : یـــــــاء


هر کدام از این حروف در قرآن به چند شکل نوشته میشوند که در مطالب بعدی آشنا میشوید.


( برای اطلاعات بیشتر به ایمیل terrar2015@gmail.com مراجعه نمایید یا در قسمت سامانه ثبت نام کنید و سوالتان را بپرسید یا به قسمت نظر بدهید سوال خود را بپرسید و ما به آن پاسخ میدهیم)