Related image

چند باری به حرف هایش گوش دادیم ولی فهمیدیم که یک انسان احمقی است. احمقی که فقط لاشخوری مملکت های مظلوم را می کند و با تحویل دادن حرف های چرند به مردم خودش را سیاستمدار به مردم جلوه می دهد . جالب اینجا است که خودش هزار پرونده و گناه دارد ، ولی عیب دیگران را بازگو می کند .

--- آقای محترم ، تا وقتی که آب تو گل آلود است چه نیازی به گفتن عیب آب رودخانه است؟!---

فقط یک جمله ، کم حرف بزن !