شاید هر شعاری ، روزی فراموش بشه ولی این شعار هرگز فراموش نمیشه !

#مرگ_بر_آمریکا

اگر بار دیگر حمله کنی ، دیگر دلسوزی نخواهیم کرد ، بلکه با خاک یکسانتان می کنیم.

# همان طور که در جنگ تحمیلی پوزه ی شما را به خاک مالیدیم

# اکنون خودتان را با خاک یکی خواهیم کرد .