نتیجه تصویری برای دشمنان اسلام

حقه های دشمن را بشناسید ! تا حقه نشناسید نمی توانید طرف مقابل خود را دشمن در نظر بگیرید . دشمنان اسلام ، در زمان حال به دنبال نابودی اسلام هستند و هر کاری را می کنند تا روزی جشن نابودی اسلام را بگیرند !

دشمنان اسلام با نقشه های پلیدی مانند تفرقه و تهمت و دروغ ، راه خود را طی می کنند ولی همیشه شکست می خورند ؛ چون دروغ روزی آشکار می شود !

اگر در دنیای امروز می بینید که هر فرقه ضد اسلام دارد شکست میخورد به دلیل دروغ هایشان است ؛ راز این دروغ ها نیز بالاخره آشکار خواهد شد .

حقه و نیرنگ شیطان ضعیف است و کسی نمی تواند دین اسلام را با حقه نابود کند !!!!!!!!