#وقتی که تو رفتی ، قرآنت از غم هجرانت چروک شد ،

خدا لعنت کند بدعنقان تو را ، که از بخل و بی رحمی تو را کشتند ،

ای محسن ، نام تو نیز نورانی است و هر جا هستی خدا رحمتت کند ،

الحق که تو شایسته شهادت بودی !!!!!!

نتیجه تصویری برای محسن حاجی حسنی