امروزه با جنگ نرم ،

هم هویت اسلامی

و

هم هویت ایرانی

خود را فراموش کرده ایم