نتیجه تصویری برای لبیک یا خامنه ای

لبیک یا خامنه ای

به دستور اهداف انقلاب و تو ، با توطئه گران و خیانت کاران در جنگیم و با یاران استوار و متحد هستیم .

به امید روزی که تمامی نقشه های دشمنان را به خصوص آمریکا ، اسرائیل ، سعودی ، منافقان و سلطنت طلبان را نقش بر آب کنیم