بعضی ها تصور دارند که قیامت آخرین روز و عمر زندگی است در واقع اینگونه نیست و تازه ، زندگی واقعی شروع می شود.

این زندگی ، آزمایشی است و شما آزمایش می شوید که آیا دلتان میخواهد زندگی خوب یا بدی داشته باشید؟! این زندگی آزمایشی با اعمال و رفتار سنجیده می شود و تعیین می کند که این فرد زندگی خوبی را می خواهد داشته باشد .

تصمیم گیر ما هستیم و امیدواریم که تصمیممان درست باشد .

حال خودت تصمیم بگیر : زندگی خوب یا زندگی بد ( در آخرت)