نتیجه تصویری برای قرآن

امروزه قرآن شعاری برای تحجرنماها و مقدس گرایان شده است ؛ این شعار باعث از بین رفتن عزت و بزرگواری قرآن شده است ؛ طوری که امروز خیلی ها به آن توهین می کنند . این توهین کردن ها ، یک فاجعه برای بشر است ؛ فاجعه ای که به زودی زود ، آشکار خواهد شد و آن موقع است که علاوه بر توهین کنندگان ، عذاب اصلی را تحجرنماها و مقدس گرایان می بینند .

پس زیاد به خودتان امیدواری ندهید که با خواندن قرآن به بهشت میروید ، بلکه با عمل به قرآن به رازهای الهی و همچنین بهشت او پی خواهید برد.

گروه رسانه و فرهنگی قاریان کتاب حق