قدرت رسانه ها، در به راه انداختن و تخریب افکار بسیار قوی است . افکار مهم ترین بخش روحی انسان است که او از طریق آن می تواند مسائل زندگی اش ر انجام بدهد . پس باید مراقب افکار بود تا تجهیزات رسانه!

کاریکاتور/ کنترل رسانه ها