Related image

دشمنان دین و آیین ما را مسخره کردند!

تمدن ایران را زیر سوال برده اند!

فتنه را در کشور به راه انداخته اند!

فقط بدی این مملکت را میگویند!

درباره جنایت هاشون صحبت نمی کنند!

درباره اختلاس و دزدی هاشون صحبت نمی کنند!

درباره همجنس بازی هاشون صحبت نمی کنند!

من و تو را به جان همدیگر می اندازند!

خوشحال میشوند اگر من و تو بمیریم یا به جان هم بیفتیم!

فقط بلد هستند لاف بزنند!

آبروی مردم را در جامعه ببرند!

به  مردم تهمت بزنند!

علیه اسلام شعار میدهند!

آیا این دشمن است یا دوست؟!دوستان هر کسی در قبر خودش است به اینا چه ربطی داره که در مملکت ما چه اتفاقی میفته؟

به بی بی سی میگوییم که کابوس آن ها ، ما هستیم و آن را طویله خواهیم کرد.