ما دولت که هیچ ، قریه که هیچ ، مزرعه که هیچ ، طویله ای به نام اسرائیل نمی شناسیم چه برسد به این که پایتختی داشته باشد !

تصویر مرتبط

این حرف به قدری سنگین است ، که اسرائیل باید دم خود را کج کرده و از فلسطین برود !!!!!!!!!!