نتیجه تصویری برای قرآن

از روزی بترسید ، که قرآن از شما شکایت می کند ؛ شکایت قرآن ، شکایتی است که در دادگاه عدل الهی به جد گرفته خواهد شد و عذابی دردناک را درپی دارد .

این عذاب برای کسانی خواهد بود که : 1- به قرآن اهمیتی نمی دادند و آن را خرافی می دانستند. 2- به قرآن توهین و بی احترامی کردند . 3- سخن قرآن (خدا) را شنیدند و به آن عمل نکردند . 4- قرآن را فقط برای ظاهر و مقدس گرایی می خواندند . 5- قرآن را شعاری برای رسیدن به هدف پلید خود می دانستند.