این که بگوییم این مکان جای بحث سیاسی نمیباشد و بنده آدم سیاسی ای نیستم کاملا اشتباه است.

همه افراد یک جامعه باید مراقب حواشی سیاست باشند و اصطلاحا سیاسی!چون سیاست مرتبط با تمامی افراد جامعه است و رهبر سیاسی یک جامعه بر عموم ملت،اعم از پیر و جوان ، رهبری میکند 

حال یک نفر حرص میخورد و سگ دو میزند برای جمع آوری رای 

یکی هم مثل اینجانب کاهو سکنجبین میخورد و از مناظرات لذت میبرد

برای خالی نبودن عریضه عرض کنم بنده رای نخواهم داد 

دلیلش هم واضح و مبرهن است

شما به خودتان نگاهی بیاندازید،به خانواده ها و وضع اقتصادی رو به افول جامعه

پیشرفتی مشاهده شد؟ خیر 

مشاهده خواهد شد؟ به ضرس قاطع خیر 

البته به قشر مرفح بی احترامی نشود،شما به روی چشم ما جای دارید آقایان!

برگرفته از سایت beinsane.blog.ir