# انقلاب ما برای هفت هدفِ مشخص بود ؛ اما اکنون انقلاب ما تنها هدفی را که دنبال کرد ، امنیت بود . به دنبال این هدف صلح ( میان قوم های داخلی ) ، استقلال و آزادی آمد . اما هنوز سه هدف دیگر مانده است : پیشرفت ، عدالت و اسلام . هدف (( آزادی )) کم کم به تعبیر آدم های غرب زده و نادان دارد نابود می شود . از بین این هفت هدف تنها چهار هدف آن ها مهم است که ما فقط یکی از آن ها را داریم : امنیت ، اسلام ، عدالت و پیشرفت . امروز خیلی از شعار ها و تظاهرات  برای هدف (( پیشرفت )) است ؛ غافلیم از اینکه این دو هدف  ( اسلام و عدالت)  بوجود نیامده اند  ؛ ولی حرف آخر این است که غول تمامی این اهداف (( اسلام )) است .

# سرانجام نابودی انقلاب ، به کسی ختم می شود که اگر این اهداف را دنبال نکند ، آن انقلاب به ضد خود تبدیل می شود . اگر کنایه ای حرف بزنم ، میدانیم که آن فرد ، چه کسی است !!!!

به نظر شما چه کسی است؟؟؟!!!!