خطر آمریکا به قدری جدی است که اگر کوچکترین غفلتی کنید

نابود میشوید. 

Related image