خداییش باحاله

طرف باغ وحش زد نوشت ورودی هزار هیچکس نرفت! زد ورودی پونصد هیچکس نرفت !

نوشت ورودی مجانی همه رفتن داخل دروبست شیرو آزاد کرد گفت
پدر سوخته ها حالا خروجی ٥٠ هزارتومن!!!!! 😁😋😋😂😂

برگرفته از کانال یوسمیت در سروش