امروز ، ایران به تمامی مردم جهان نشان داد که قدرتمندترین و همچنین سرسخت ترین کشور دنیا است . این کشور با هشت سال دفاع از مقدسات خود ، پیشرفت در فناوری و تجهیزات نظامی در شرایط سخت و میهن پرستی در همه شرایط ، خود را حریف سرسختی نشان داده است .

و اکنون این شعار تمامی ایرانی هااست که راه تلاش و استوار و توکل به خدا را در پیش می گیریم و خواهیم گرفت .