اگر دولت به مردم فشار بیاورد ، حکومت دیکتاتوری است نه اسلامی !

>> امام خمینی (ره) ، دیدار با جمعی از مسئولان کشور

نتیجه تصویری برای امام خمینی