دین اسلام در خطر است ! خطری که امروزه خیلی ها نادیده گرفتیم و توجهی نمی کنیم .

علت خطر دین اسلام

یک عده آخوند مفسد یا فردهای تحجر و مقدس نما ، با سوء استفاده از اعتماد مردم سبب شکل گیری انحرافات مردم شده است . طوری که امروز در جامعه ، دین اسلام مسخره و جوک همه ی مردم جهان شده است . اگر به دنیای امروز نگاه کنیم ، خواهیم دید که یک عده دارند قرآن ، دین اسلام و مقدساتش را مسخره می کنند ؛ دلیل این کارش به دو صورت است:

1- مغزش را شست و شو داده اند.

2- از اعتماد و احساساتش سوءاستفاده کردند.

دین اسلام در خطر است ! باید انقلاب تازه ای شود تا یک عده برگردند! این انقلاب ، نابودی حکومتی نیست بلکه تقویت آن حکومت توسط شیوه های جدید است !

در مطالب بعدی ذکر خواهیم کرد