دشمن منتظر فرصت است و اکنون دولت دارد راه را به روی دشمن باز می کند ؛ باید راه و بهانه را بر روی دشمن و فرصت طلب ببندند آن هم نه با حرف بلکه با عمل !

امروز عمل شما برای حفظ اسلام و انقلاب اسلامی مهم تر از حرف است ! حرف و شعار دردی از ملت را دوا نمی کند . دولت بعد از انتخابات با مردم عهد بسته بود و ملت ایران دولت را روی کار آوردند . ملت ایران نیز می توانند دولت را به خواری بندازد ولی نمی خواهند چون وجدان دارند ؛ ولی متاسغانه یک عده در دولت وجدان ندارند و بدانید که به خطر افتادن دین اسلام ، زیر سر شما است .

اقتصاد یک پایه مهم در یک حکومت است به خصوص حکومت اسلامی ! باید یک عده فاسد شناسایی شوند و با روی کار آمدن جوان های باسواد و انقلابی ، جمهوری اسلامی را تبدیل به یک کشور ابرقدرت کنند .

ما جوان انقلابی همچون طهرانی مقدم ، رجایی ، جهان آرا ، احمدی روشن و ... داشتیم ولی رفتند ! اما هنوز برای ما زنده اند . زنده بودن این شهیدهای بزرگوار در قلب و ذهن ما است و کسی نمی تواند انقلاب ما را نابود و فحاشی کند.