پیامبر اکرم (ص):

دوست داشتن هرچیز تو را نسبت به عیب های آن کور و کر می کند.