دنیا را برای مسخره بازی و کارهای بیهوده نساخته است !!!

خداوند متعال با ساختن دنیای کنونی که در آن زندگی می کنیم ، میخواست نشان دهد که بنده واقعی چه کسی است و اگر به حال خود رها و آزاد شده آیا راه حق را در پیش می گیرد یا را باطل ؟؟!!!!!

تاکنون خداوند متعال در قرآن بازها اشاره کرده است ، که اگر میخواهید رستگار شوید نباید خود را سرگرم کارهای بیهوده کنید .

درجهان امروز مشاهده می کنیم که اینقدر ، ما کارهای بیهوده انجام می دهیم کار مفیدی انجام نمی دهیم .!!!! 

حال کارهای بیهوده چه کارهایی هستند :

1- به جای این که صبحمان را با نام خدا شروع کنیم ، با گوشی هوشمند خود کارمان را آغاز میکنیم !

2- در عوض اینکه کمی مطلب از قرآن یا هر کتاب مقدس دیگری بخوانیم تا معرفت و عزتمان بالا برود ، سراغ گوشی می رویم و خود را صرف فعالیت های بیهوده و بی سود می کنیم !

3- به جای این که فکر کنیم ، جوگیر می شویم و در این صورت نمی توانیم کار مفیدی انجام دهیم !

4- به جای این که کاری کنیم که به سود جهان و خودمان باشد ، داریم کارهایی می کنیم که هم به ضرر خودمان است هم به ضرر جهان !

5- ...

این جملات هنوز ادامه دارند ؛

اما کلام آخر :

با این همه که کاربیهوده انجام میدهیم انتظار پیشرفت داریم ؛ انتظار زندگی خوب داریم ؛ انتظار هایی داریم که اصلا منطقی نیست ! اما نه پیشرفت این گونه حاصل می شود نه زندگی خوب نه خیلی چیزهای دیگر ...

بعد دوقورت و نیم ما باقی است که چرا آن حکومت کاری برای پیشرفت نمی کند ! چرا حکومت نمی تواند پیشرفت کند ! چرا حکومت ما را تامین نمی کند !چرا حکومت ...

خیر ؛ مشکل از حکومت نیست بلکه مشکل از خودمان هست که به طور کلی داریم کار بیهوده انجام میدهیم !

این گونه است که اسلام می گوید پیشرفت برای کسی است که تلاش میکند نه فقط دعا میکند !!!!

این گونه است که جامعه به خاطر کارهای بیهوده نابود می شود !!!!!