# دشمن کسی است که خوبی نمی خواهد ؛ خاب ، آیا این دشمن ، با انتخاب و رسمی کردن آقای روحانی در برجام و مذاکرات ، خوبی ما را می خواهد یا بدی ما را ؟؟!! اصلا انتهای سوال این جا است که آیا خود آقای روحانی خوب است یا بد؟؟!!! 

به طرف (در زمان حاضر) گفتند : بدی را از چه کسی آموختی؟؟!! گفت : از دولت !!!! + مگر دولت هم بدی دارد؟؟!!!