تصویر مرتبط

شکی نیست که دشمنان انقلاب اسلامی ، همیشه به دنبال بهانه ای برای براندازی انقلاب و زیر سوال بردن آن دارند . خانم نیکی هیلی که سفیر ایالات متحده در سازمان ملل است ، دارد حنجره خود را در رابطه با موضوع های ضد انقلاب و اسلام پاره می کند ؛ اما جالب اینجااست که کسی توجه نمی کند و و فقط جواب ((نه)) می شنود . آن ها فکر می کنند که انقلاب اسلامی ایران ، ناقض حقوق بشر است ولی این فکر آن ها از روی عقل نیست بلکه از روی خیال و نفس آن ها است .

با این که دنیا و خیلی از شواهد نشان داده که آمریکا ناقض حقوق بشر است ، مشاهده می کنیم که انقلاب اسلامی هیچ حرکت نقض حقوق بشر ندارد ؛ خاب ، اما کسانی که به فکر منافع خود هستند ، با حرف انقلاب اسلامی را ناقض حقوق بشر می دانند اما هیچ دلیل و مدرکی را ارائه نمی کنند.

نقد رفتار نیکی هیلی ، خیلی حرف و جمله دارد و اگر خودش رفتارهایش را نقد کند ، مطمئنا مخالف نقد واقعی است . خانم نیکی هیلی با همکاری گله گرگ ها ، قصد دارند منافع خودشان که در ایران بوده را برگردانند ولی این گونه نیست و به همین خیال باشید !!