اگر در جامعه ای حجاب از بین برود ، امنیت آنان نیز از بین میرود ؛ و وقتی که امنیت آن ها از بین رفت ، جامعه به فساد کشیده می شود ؛ وقتی که جامعه ای به فساد کشیده شود ، آن جامعه نابود خواهد شد .

گروه قرآنی