بسمه تعالی

حجاب باارزش ترین نوع برای شناخت انسانیت است . حجاب نه تنها شامل زن نمی شود ، بلکه شامل مرد هم می باشد . تنها معنی حجاب ، پوشش نیست بلکه به معنی غیرت ، شجاعت ، عفت و حیا نیز می باشد . این حجاب سلاحی است که چشم نا محرمان و هوس بازان را از نقاط زیبا و شهوترانی ، دور می کند .

پیشرفت معرفت ، شعور و علم به نوع حجاب بستگی دارد ؛ اگر حجاب از نوع تبلیغات و مد باشد ، این ویژگی ها توسعه پیدا نمی کنند ولی اگر حجاب از نوع ایمان و غیرت باشد ، این ویژگی ها نه تنها توسعه پیدا میکنند بلکه انسان را به پل خوبی ها سوق (جهت) می دهد . البته بین حجاب و این ویژگی ها رابطه ای دو سویه است که هرکدام به نحوی ، از پیشرفت یکدیگر بوجود می آیند .

تبلیغات سیاه و روانی دشمنان اسلام و انقلاب ، یکی از جوهایی است که میخواهند حجاب را به بدنامی بکشند . آن ها در تبلیغاتشان ، حجاب را در زن اضافی می بینند و به مردم تلقین می کنند که حجاب مایۀ اسارت زن است . اما برخلاف تبلیغات آنها و حقوق باطل زنانشان ، حجاب مایۀ آزادی زن است . این انسان های حیله گر و شیطان صفت ، به دنبال نابودی زنان هستند نه منفعت رساندن به زنان !

اگر حجاب در جامعه نباشد ، اقتدار فرهنگی نابود می شود ؛ حیا و شرم از جامعه رخ می بندد و هیچ غیرت و دینی در جامعه باقی نمی ماند ؛ پس فرض نکنید که خداوند رحمت فرستد بلکه ، عذاب برآن جامعه خواهد فرستاد و آن ها را نابود خواهد کرد .

حق زن این است که ، آزاد باشد و آزادی خود را با ، حجاب ثابت کند . امروزه برخی کشور ها به دلیل بی حجابی ، شرم و حیا را نابود کرده اند و چیزی به نام روسپی گری (پورنوگرافی) را رواج داده اند ؛ این امر موجب شده ، نه تنها خیلی از بیماری های جنسی (مانند ایدز) افزایش یابد بلکه زن را به عنوان آدم حساب نکرده و فقط ابزاری برای شهوترانی و هوس بازی بدانند . اگر کشور ایران ، به روند بی حجابی ادامه دهد ، همان بلایی که سر کشور هلند آمد ، سر کشور ایران نیز خواهد آمد . اصلا دین اسلام که هیچ ( اگر قبول ندارید) بلکه فرهنگ باستانی ایران حجاب را باارزش و الزامی میدانستند .

# آزار و اذیت جنسی به دلیل عدم وجود غیرت و شجاع است . عدم وجود غیرت و شجاع به دلیل نبود شرم و حیا است . و نبود شرم و حیا به دلیل بی حجابی است .