بسمه تعالی

تصویر مرتبط

کشور عربستان برای رسیدن به منافع منطقه ای ، به دنبال خرید سلاح است ؛ در واقع عربستان ، با خرید سلاح از آمریکا ، می خواهد منافع خاورمیانه را به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، با تهاجم نظامی و غیر نظامی ، به نام خود کند . اما این اقدامات عربستان ، از نظر یک عده روباه و گرگ ، دفاعی است .

تنها حکومتی که مطلق در مقابل عربستان است ، جمهوری اسلامی ایرانی است ؛ البته میدانیم که خاندان آل سعود کمتر از این حرف ها است که در مقابل ما ایرانیان به خصوص در مقابل پدافند های عامل ارتش و سپاه بایستد . لذا با این اقدامات وحشیانه میخواهد ایران را نابود یا شیوۀ حکومت ایران را تغییر بدهد . بنابراین عربستان در جنگ نرم شرکت دارد .

برخلاف گفته های رسانه های غربی ، کشور عربستان ، تهاجم نظامی و فرهنگی خود را علیه ایران و مسلمانان منطقه آغاز کرده است . خاندان آل سعود ، عقده و کینۀ خلیج همیشه فارس را در دل دارند و به همین دلیل تنش های خود را ابتدا در مناطق حاشیۀ خلیج فارس بیشتر می کند تا بدست گرفتن خلیج فارس خود را سلطان نفت جهان کند . علاوه بر نفت خیلی از سود و منافع و درآمدهای خلیج فارس ، به نفع عربستان تمام خواهد شد . 

اکنون خاندان آل سعود در جست و جوی جنگ داخلی در ایران است ؛ و تنها راه کشاندن جنگ داخلی به ایران ، بوجود آوردن فساد و دزدی ، فلج کردن اقتصاد های  نفتی و غیر نفتی ، از بین بردن اعتقاد مردم نسبت به اسلام و انقلاب و کشاندن گروه های وحشی مانند داعش و امثال آنها (به ایران) است .

# عربستان سعودی از هر نظر مهرۀ سوخته محسوب می شود ؛ زیرا وقتی عربستان نفت نداشته باشد ، دیگر حامی غربی ندارد و با خیانت به دین اسلام و کشورهای منطقه ای ، همیشه در جنگ با نیروهای اسلام خواهد بود .