نتیجه تصویری برای محسن حاجی حسنی کارگر

این است مومن واقعی که با صدای دلنشین خود ، صوت شیعه را نشان داد ... محسن حاجی حسنی کارگر ...

محسن مارو هم نگاه کن که نگاه تو ، همانند نگاه عاشقانه می ماند که فریادش فقط خدااست ...

روحش شاد و یادش گرامی ...

از طرف تیم قرآنی