نتیجه تصویری برای کتاب تفکر و سواد رسانه ای

مغز اگر فقط هوا داشته باشد زودی مانند بادکنک می ترکد ! درست است که بزرگ میشود ولی روزی پوچ میشود ! اما اگر مغزی کامل پر شده باشد به هیچ عنوان پوچ نمی شود و همچنین نمی ترکد !

پس به جنگ رسانه ها توجه کنید که دارند شما را با چه چیزی پر میکنند!!!!