نتیجه تصویری برای روحانی

# از نظر برخی ها ، دولت آقای روحانی بهترین دولت بود . آری دولتی که کلید مشکلات مردم را در خود قفل شکست ، بهترین دولت بود . امید مردم را در برجام شکست ، بهترین دولت بود ؛ اصلا برجام از همان اول هیچ انگیزه ای جز بدبخت کردن مردم ایران و فروختن زمان مفتی به آمریکاو متحدانش نبود . نمی دانیم  آیا جاسوس و نابود گر حرفه ای تر از این ها هم وجود دارد؟؟!!! واقعا فاتحه اسلام را اینها می خوانند یا بیگانگان؟؟!!