دولتی را دوست دارم که برای خدمت تشنه است. کسی که رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی میشود تنها شعار و سخن ملاک او نیست بلکه عمل مهم ترین ملاک او است .

دولت زورگو برای جمهوری اسلامی ایران نیست . اگر دولت زورگو و ظالم وارد جمهوری اسلامی شود ، مردم حق دارند اعتراض کنند.

برادران عزیز ما همچون شهید رجایی ، شهید باهنر ، شهید مطهری ، شهید بهشتی و یاران نزدیک امام خمینی رفتند ولی برای چی یادشان تا به امروز مانده است؟! اینان ، ملاکشان فقط عمل بود . شعارشان حرف عمل را میزد و با اشتیاق و نیت خالص رئیس جمهوری می کردند .

بعد از رحلت امام خمینی (ره) ، یک عده زبان باز کردند و یک عده موزی شدند . چرا؟! چون میدانستند عاقل ترین رفت و الان نوبت جهالت هستش و دوباره شروع می کنیم .

ولی هنوز تمام نشده!  تازه کار عاقلان شروع شده! بعد از این عاقل ، عاقل دیگری خواهد آمد.

این عاقلان نایب امام زمان (عج) هستند چون هر کار اینان از روی فکر و دور اندیشی است . و مجبوریم که اینان را بعنوان رهبر اسلام بپذیریم .

غیبت امام زمان (عج) ، یک مانور اسلامی است . که همه در این مانور شناخته می شوند.