اگر قرآن را یک عده ظاهر پرست بر عهده بگیرند ، دیگر امیدی نه به دین اسلام است نه به رهبران اسلامی ! وقتی که قرآن دست یک عده ظاهر پرست افتاد ، باید فاتحه اسلام خوانده شود ! در آن روز است که همه ی مسلمانان کافر و کافران ، بدتر از کافر می شوند ؛ امروزه اگر بی حیایی و  گناه را در جامعه خود می بینید ، بدانید که قرآن دست یک عده ظاهر پرست افتاده و همه را از دین اسلام زده اند .

این یک بحث مهم است که قرآن باید دست مومنان واقعی بیفتد نه یک عده که قرآن را وسیله ای برای اهداف پلید خود می دانند!!!!