اربعین ، روزی است که غیرت مسلمانان را به نمایش می گذارد . اربعین روزی است که مشتی بر دهان تمامی مشرکان و ظالمان می گذارد . این روز باید گرامی داشته شود چرا که گام موفقیت اسلام است و این اربعین و یاد امام حسین است که اسلام را زنده نگه داشته است .

اربعین ، روزی است که اسلام و مهربانی را به همه معرفی می کند و بانگش همه را از خواب غفلت بیدار میکند.

Image result for ‫اربعین‬‎