# واقعا عجیبه ؛ اخلاق یا پول !! کدام را انتخاب می کنید ؟! آیا میدانستید که با داشتن اخلاق ، پول هم خواهی داشت ؟! خیلی ها باور نمی کنند . کاش روزی به جای این همه کلاس های گوناگون (زبان ، ریاضی ، نقاشی و ...) یک کلاس اخلاق نیز می گذاشتند ! جامعه امروز ما بیشتر به این نیاز دارد تا دکتر و مهندس !!! آیا اخلاق هم نوعی هنر نیست ؟؟!!

نظر شما چیست ؟؟؟

** بدون اخلاق ، هیچی نیستیم **