آیا وقتی قرآن اعلام می کند که گناه نکنید ، مسخره کردن دارد؟!

آیا وقتی قرآن اعلام می کند که به پدر و مادر خود احترام بگذارید ، مسخره کردن دارد؟!

آیا وقتی قرآن اعلام می کند که حق مردم را نخورید ، مسخره کردن دارد؟!

آیا وقتی قرآن اعلام می کند که از اهل بیت پیروی کنید ، مسخره کردن دارد؟!

......

آیا کارهای شما مسخره نیست که عقاید ما مسلمانان را مسخره می کنید؟!!!!