قرآن چگونه سخن میگوید!

خداوند متعال در قرآن خود اشاره میکند که ما از آن چه میگوییم پند بگیرید.

 به بخش میگوییم بسیار دقت کنید .می گوییم با می گویم خیلی فرق دارد. آیا خدا در کارهای خود از دیگران مشورت میگیرد؟

یا در بخشی دیگر از سوره الرحمن میگوید که به انسان قرآن و سخن گفتن را یاد داد. در اینجا یعنی اینکه خود خدا این کار را انجام داد .

در سوره مبارکه ی قدر خدا میگوید که قرآن را نازل کردیم.پس خدا در کارهایش از دیگران مشورت میگیرد؟

در سوره ی شوری نیز میگوید در کارهایتان از یکدیگر مشورت بگیرید. پس مشورت گرفتن کار خداپسندانه ای است که باید در جامعه نیز باید رواج پیدا کند تا استوار بماند. این نکته مهم که ازآن صرف نظر میکنیم ، میتواند مارا به سوی دنیایی دیگر ببرد.

خداوند شما را دوست دارد و شما نیز خدای متعال را بپرستید و دوست بدارید.


این مطلب به موقع ویرایش میشود.