میگن انسان عاقل کسی نیست که خوبی را از بدی تشخیص دهد بلکه عاقل کسی است که از میان دو بد ، بد را انتخاب می کند نه بدتر را ! حال شما ای کافران خودتان انتخاب کنید ، آفتاب سوزان یا جهنم سوزان !!