این یک معجزه ی قرآنی در سوره یاسین ،درباره ی حرکت منظومه شمسی است . اگر عبارت کل فی فلک  را ، برعکس کنید هنوز کل فی فلک خوانده می شود.

حال بگویید ای ظالمان ، منافقان ، دزدان ؛ شما که این همه ادعای خدایی دارید و قرآن را باطل می خوانید ، آیا می توانید یک آیه مانند این بیاورید ؟!!!!