رشته کوه‌ هیمالیا

رشته‌کوه یا سلسله‌جبال که پارسی‌زبانان فرارود بدان قطارکوه می‌گویند به گروهی از کوه‌های به‌هم‌پیوسته که توسط زمین‌های کم ارتفاع احاطه شده باشند گفته می‌شود. در میان رشته‌کوه‌های گوناگون معمولاً رودخانه‌ها و دره‌هایی قرار دارند. زمین‌های یک رشته‌کوه لزوماً دارای پیشینه زمین‌شناختی یکسان نیستند. رشته‌کوه‌ها معمولاً در جهت طولی کشیده شده‌اند و در اثر عوامل زمین‌ساختی مانند فشار دو صفحه زمین ساختی به همدیگر در اثر حرکت قاره‌ها. پدید آمده‌اند.

رشته‌کوه هیمالیا در اثر برخورد صفحه هندوستان به صفحه آسیایی پدید آمده‌است. رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس در ایران بخاطر برخورد و فشار صفحه عربستان بهصفحه اورآسیایی پدید آمده‌اند.

توجه : این مطلب از منبع ویکی پدیا کپی و و توسط تیم تحقیقاتی ویرایش شده ! این مطلب فقط جنبۀ اطلاعات بیشتر دارد و شما می توانید با کلیک بر کلمه های آبی، در ویکی پدیا ، از آن ها شناخت داشته باشید . نکته قابل توجه این است که تیم تحقیقاتی فقط محدود به کپی کردن مطالب نیستند بلکه قدرت نوشتن مقاله های علمی را (با داده ها و تفسیرها) نیز دارند.